1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Medianaut, og Medianauts salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider.

2. Serviceydelser

2.1 De serviceydelser, som Medianaut sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.

2.2 Medianaut er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Medianaut ikke ansvarlig herfor.

3. Pris og betaling

3.1 Prisen for serviceydelserne følger Medianauts gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Medianaut bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde

4.1 Så snart hjemmesiden er færdig, og kunden har accepteret hjemmesiden, er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få pengene refunderet.

4.2 Så snart der er indgået aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af ophør af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Medianaut har brugt på at udarbejde udkastet.

5. Link

5.1 Når man accepterer et samarbejde med Medianaut giver man lov til at Medianaut må tilføje følgende link i bunden af hjemmesiden: Designet af Medianaut.dk

6. Betaling

6.1 Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest netto 8 dage efter modtagelse af faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

6.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.

7. Tilbud/Ordrer

7.1 Medianauts tilbud er gældende i 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Medianaut i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Medianaut, medmindre Medianaut meddeler kunden dette.

7.2 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Medianauts accept.

8. Færdigt produkt

8.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Medianaut. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Medianaut, kan disse ikke senere gøres gældende.

9. Ejendomsret

9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Medianauts udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Medianaut.

10. Fortrolighed

10.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende Medianauts erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Medianauts fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 10.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

10.3 Parternes forpligtelser efter pkt. 10.1-10.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

11. Gældende lov og værneting

11.1 Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

11.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.